Chính sách mua hàng

1. Định nghĩa: Mua hàng là quá trình 123PO làm việc với Khách hàng và Nhà cung cấp (NCC) để thực hiện việc mua đơn hàng theo đúng yêu cầu hợp lý của Khách hàng và khả năng đáp ứng của NCC. 2. Mức Phí mua hàng: – Mức phí mua hàng được quy định trong bảng phí…