Quản lý tình trạng đơn hàng

1. Theo dõi nhanh các thông tin cập nhật mới nhất về đơn hàng tại: https://order.123po.vn/#/ 

2. Theo dõi tình hình các đơn hàng trong trang Danh sách đơn hàng tại: https://order.123po.vn/#/

3. 123PO cho phép Khách hàng có ghi chú riêng trên đơn hàng của mình. Ghi chú này chỉ có khách hàng nhìn thấy. 123PO cũng cung cấp chức năng tìm đơn theo ghi chú riêng để Khách hàng có thể chủ động tùy biến việc quản lý đơn hàng của mình. 

*Ví dụ: Khách hàng điền ghi chú riêng tương ứng với mã đơn hàng bán hàng cho khách của mình. Khi đó, để xem tình trạng đơn hàng nhập tương ứng với mã đơn bán, Khách hàng chỉ cần tìm theo ghi chú riêng để dễ cập nhật tình trạng.